دانشگاه پیام نور

ثبت نام بدون کنکور پیام نور دره‌نیجه – دشت مورت سفلی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور دره‌نیجه – دشت مورت سفلی دانشگاه پیام نور دره‌نیجه – دشت مورت سفلی یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور دره‌نیجه – دشت مورت سفلی در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور چقاچوبین – حصیل‌قنبره

ثبت نام بدون کنکور پیام نور چقاچوبین – حصیل‌قنبره دانشگاه پیام نور چقاچوبین – حصیل‌قنبره یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور چقاچوبین – حصیل‌قنبره در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور زیران – سرآببرده زنجیر سفلی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور زیران – سرآببرده زنجیر سفلی دانشگاه پیام نور زیران – سرآببرده زنجیر سفلی یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور زیران – سرآببرده زنجیر سفلی در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور الک کهنه – باخرم علیا

ثبت نام بدون کنکور پیام نور الک کهنه – باخرم علیا دانشگاه پیام نور الک کهنه – باخرم علیا یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور الک کهنه – باخرم علیا در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور قلقله چتان – قلوزه

ثبت نام بدون کنکور پیام نور قلقله چتان – قلوزه دانشگاه پیام نور قلقله چتان – قلوزه  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور قلقله چتان – قلوزه  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور اجگره – امروله

ثبت نام بدون کنکور پیام نور اجگره – امروله دانشگاه پیام نور اجگره – امروله یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور اجگره – امروله در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور پیرصفا – تازه‌آباد صوفی بله

ثبت نام بدون کنکور پیام نور پیرصفا – تازه‌آباد صوفی بله دانشگاه پیام نور پیرصفا – تازه‌آباد صوفی بله یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور پیرصفا – تازه‌آباد صوفی بله در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور پلیاندر – پیرخضران

ثبت نام بدون کنکور پیام نور پلیاندر – پیرخضران دانشگاه پیام نور پلیاندر – پیرخضران یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور پلیاندر – پیرخضران در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور تازه‌آباد سراب قحط – تازه‌آباد کریم‌آباد

ثبت نام بدون کنکور پیام نور تازه‌آباد سراب قحط – تازه‌آباد کریم‌آباد دانشگاه پیام نور تازه‌آباد سراب قحط – تازه‌آباد کریم‌آباد یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور تازه‌آباد سراب قحط – تازه‌آباد کریم‌آباد در دو بازی زمانی برای نیم سال اول ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور نساره علیا – وزمان

ثبت نام بدون کنکور پیام نور نساره علیا – وزمان دانشگاه پیام نور نساره علیا – وزمان  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور نساره علیا – وزمان  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور گومه‌ای – گیزمل سفلی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور گومه‌ای – گیزمل سفلی دانشگاه پیام نور گومه‌ای – گیزمل سفلی  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور گومه‌ای – گیزمل سفلی  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور گردمیران سفلی – گردمیران علیا

ثبت نام بدون کنکور پیام نور گردمیران سفلی – گردمیران علیا دانشگاه پیام نور گردمیران سفلی – گردمیران علیا یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور گردمیران سفلی – گردمیران علیا در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کوخ صوفی رشیدپیروز – کوخ کانی گویز

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کوخ صوفی رشیدپیروز – کوخ کانی گویز دانشگاه پیام نور کوخ صوفی رشیدپیروز – کوخ کانی گویز یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور کوخ صوفی رشیدپیروز – کوخ کانی گویز در دو بازی زمانی برای ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کوخ رستم – کوخ شیخ الاسلام

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کوخ رستم – کوخ شیخ الاسلام دانشگاه پیام نور کوخ رستم – کوخ شیخ الاسلام  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور کوخ رستم – کوخ شیخ الاسلام  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کانی هلوچه – کانی‌سور

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کانی هلوچه – کانی‌سور دانشگاه پیام نور کانی هلوچه – کانی‌سور  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور کانی هلوچه – کانی‌سور  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور باشوان – بانه

ثبت نام بدون کنکور پیام نور باشوان – بانه دانشگاه پیام نور باشوان – بانه  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور باشوان – بانه  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور خرابه چول ارخ –  خزردین

ثبت نام بدون کنکور پیام نور خرابه چول ارخ –  خزردین دانشگاه پیام نور خرابه چول ارخ –  خزردین یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور خرابه چول ارخ –  خزردین در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور پایین‌دسته رکن‌کلا – پهناجی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور پایین‌دسته رکن‌کلا – پهناجی دانشگاه پیام نور پایین‌دسته رکن‌کلا – پهناجی یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور پایین‌دسته رکن‌کلا – پهناجی در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور حیرت – خاچک

ثبت نام بدون کنکور پیام نور حیرت – خاچک دانشگاه پیام نور حیرت – خاچک  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور حیرت – خاچک  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد شهریارکلا – شیرجه‌کلا   

ثبت نام پیام نور واحد شهریارکلا – شیرجه‌کلا ثبت نام بدون کنکور واحد شهریارکلا – شیرجه‌کلا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد شهریارکلا – شیرجه‌کلا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد کردمیر – کرسام   

ثبت نام پیام نور واحد کردمیر – کرسام ثبت نام بدون کنکور واحد کردمیر – کرسام   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد کردمیر – کرسام   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »